FANDOM


 

一、声母
  滂 p (p)
  帮 b (b)
  並 bh (浊b)
  明 m (m)
  透 t (t)
  彻 tr (卷舌t)
  端 d (d)
  知 dr (卷舌d)
  定 dh (浊d): 连一等、四等韵母和山二合(uin)、脂A三開(i)
  澄 dh (卷舌浊音d):除上述"定"dh的情况,其余为澄
  泥 n (n)
  日 nh (ni)
  娘 nr (卷舌n)
  来 l (l)
  清 c (c)
  昌 ch (q)
  初 cr (ch)
  精 z (z)
  章 zh (j)
  庄 zr (zh)
  从 j (浊z)
  常 jh (浊j)
  崇 jr (浊zh)
  心 s (s)
  书 sh (x)
  生 sr (sh)
  邪 x (浊s)
  船 xh (浊x)
  俟 xr (浊sh)
  谿 k (k)
  见 g (g)
  群 gh (浊g)
  疑 q (以g的口型发n音)
  影 - (喉咙关闭一下)
  晓 h (h)
  匣/云 f (浊h):连三等韵母的为云,其余为匣
  以 y (y)

二、韵母

歌一開 _o_ (-+oa+-)
麻二開 _a_ (-+a+-)
佳二開 ea_ (-+ae+-)
模一開 _uu (-+ou+-)
侯一開 _u_ (-+u+-)
歌一合 uo_ (u+oa+-)
麻二合 ua_ (u+a+-)
佳二合 ue_ (u+ae+-)
戈三開 ia_ (i+oa+-) [只连g,k,gh]
麻三開 ia_ (i+a+-) [不连g,k,gh]
支A三開 ie_ (i+ye+-)
支B三開 ee_ (i+ae+-)
脂A三開 _i_ (i+i+-)
脂B三開 _e_ (i+eu+-)
之三開 _ii (i+e+-)
魚三開 io_ (i+ou+-)
戈三合 yo_ (iu+oa+-)
支A三合 ye_ (iu+ye+-)
支B三合 ya_ (iu+ae+-)
脂A三合 yi_ (iu+i+-)
脂B三合 eui (iu+eu+-)
虞三合 yu_ (iu+ou+-)
泰一開 _oi (-+oa+i)
夬二開 _ai (-+a+i)
齊四開 _ei (-+ye+i)
皆二開 eai (-+ae+i)
咍一開 eoi (-+e+i)
灰一合 _ui (-+ou+i)
泰一合 uoi (u+oa+i)
夬二合 uai (u+a+i)
齊四合 uei (u+ye+i)
皆二合 uii (u+ae+i)
廢三開 ioi (i+oa+i)
祭A三開 iei (i+ye+i)
祭B三開 eei (i+ae+i)
微三開 iui (i+e+i)
廢三合 yoi (iu+oa+i)
祭A三合 yei (iu+ye+i)
祭B三合 yai (iu+ae+i)
微三合 yui (iu+e+i)
豪一開 _ou (-+oa+u)
肴二開 _au (-+a+u)
蕭四開 _eu (-+ye+u)
宵A三開 ieu (i+ye+u)
宵B三開 eeu (i+ae+u)
幽三開 iiu (i+i+u)
尤三開 _iu (i+e+u)
唐一開 _oq (-+oa+ng)
庚二開 _aq (-+a+ng)
青四開 _eq (-+ye+ng)
耕二開 eaq (-+ae+ng)
登一開 erq (-+e+ng)
冬一開 uuq (-+ou+ng)
江二開 eoq (-+o+ng)
東一開 _uq (-+u+ng)
唐一合 uoq (u+oa+ng)
庚二合 uaq (u+a+ng)
青四合 ueq (u+ye+ng)
耕二合 uiq (u+ae+ng)
登一合 urq (u+e+ng)
陽三開 ioq (i+oa+ng)
庚三開 iaq (i+a+ng)
清三開 ieq (i+ye+ng)
蒸三開 _iq (i+e+ng)
東三開 iuq (i+u+ng)
陽三合 yoq (iu+oa+ng)
庚三合 yaq (iu+a+ng)
清三合 yeq (iu+ye+ng)
蒸三合 yiq (iu+e+ng)
鍾三開 yuq (iu+ou+ng)
寒一開 _on (-+oa+n)
刪二開 _an (-+a+n)
先四開 _en (-+ye+n)
山二開 ean (-+ae+n)
痕一開 ern (-+e+n)
魂一合 _un (-+ou+n)
桓一合 uon (u+oa+n)
刪二合 uan (u+a+n)
先四合 uen (u+ye+n)
山二合 uin (u+ae+n)
仙A三開 ien (i+ye+n)
仙B三開 een (i+ae+n)
真A三開/臻 _in (i+i+n)
真B三開 ein (i+eu+n)
欣三開 iin (i+e+n)
元三開 ion (i+ou+n)
文三合 iun (i+u+n)
仙A三合 yen (iu+ye+n)
仙B三合 yan (iu+ae+n)
諄三合 yin (iu+i+n)
真B三合 eun (iu+eu+n)
元三合 yon (iu+ou+n)
談一開 _om (-+oa+m)
銜二開 _am (-+a+m)
添四開 _em (-+ye+m)
咸二開 eam (-+ae+m)
覃一開 erm (-+e+m)
嚴三開 iom (i+oa+m)
鹽A三開 iem (i+ye+m)
鹽B三開 eem (i+ae+m)
侵A三開 _im (i+i+m)
侵B三開 eim (i+eu+m)
凡三合 yom (iu+oa+m)

三、声韵相拼 每个韵母多由三个字母组成。双字母的声母要与韵母首字母合并: -h型声母(bh、dh、gh、zh、ch、jh、sh、xh)遇韵母首字母为e、i、u、y,分别变为a、j、w、v。 -r(zr、cr、jr、sr、xr)遇韵母首字母为e、i、u、y,分别变为l、e、o、声母首字母。

四、声调 韵母的第三个字母用来变型表示声调:

 平:不标:发音平稳。  
 上:加x:发音上升。  
 去:加h:发音下降。  
 入:q n m分别改为k d p 分别发[k][t][p] (如eng的入声是ek (yek))  

无韵尾的韵母:平声(不加);上声(加x);去声(加h) i韵尾:平声(不改);上声(改为j);去声(改为y) u韵尾:平声(不改);上声(改为v);去声(改为w) m韵尾:平声(不改);上声(改为f);去声(改为b);入声(改为p) n韵尾:平声(不改);上声(改为r);去声(改为l);入声(改为d) q韵尾:平声(不改);上声(改为g);去声(改为c);入声(改为k) 变完之后,删掉所有"_"

除了特别提示,社区内容遵循CC-BY-SA 授权许可。